Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

10.10.2012 - Odbiór końcowy

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu nr 229/2012 z dnia 03.10.2012 przeprowadzono odbiór końcowy inwestycji pn,:„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina –Sanok” w ramach zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km od 0+000 do 8+150”

Powołano komisję odbierającą w następującym składzie:

1. Michał Cyran – Przewodniczący komisji

2. Kazimierz Dwornik– Członek komisji

3. Mariusz Szaran– Członek komisji Inspektor Nadzoru

4. Sebastian Koń- Koordynator

5. Monika Starejki- Asystent

Prace Komisji odbyły się 10.10.2012 r. o godz. 11.00 w miejscu wykonania robót na drodze powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany.

Obecni przy odbiorze były również następujące osoby:

1. Henryk Śliwa – Kierownik Budowy

2. Rafał Miciak –Kierownik robót

Przedmiotem odbioru częściowego był następujący zakres robót:

§ Nawierzchnie

§ Roboty wykończeniowe

§ Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa

§ Elementy ulic

§ Podbudowa

§ Zieleń drogowa

Roboty wykonane zostały w czasie 29.08.2012-28.09.2012 roku zgodnie z zapisami w dzienniku budowy, z umową, projektem, specyfikacją techniczną i kosztorysem.

Przedmiotem odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) był następujący zakres robót:

§ Roboty przygotowawcze

§ Roboty ziemne

§ Odwodnienie korpusu drogowego

§ Podbudowy

§ Nawierzchnie

§ Roboty wykończeniowe

§ Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa

§ Elementy ulic

§ Zieleń drogowa

Umowa z dnia 90/2012 z dnia 02.05.2012r. przewidywała termin rozpoczęcia robót dnia 15 maja 2012 roku, a ukończenia robót dnia 28 września 2012 roku.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988