Informacje ogólne o projekcie

Powiat Sanocki w partnerstwie z pracodawcami realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia, umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.04.00-18-0003/19-00 z dnia 10.07.2019 roku.

Cele projektu:

1. Dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w okresie od 1.08.2019 do 30.09.2022 o nowy/modyfikowany kierunek: technik automatyk i technik elektronik;

2. Umożliwienie uczniom odbywania staży w lokalnych firmach;

3. Zwiększenie kwalifikacji nauczycieli przez szkolenia/kursy specjalistyczne oraz staże u lokalnych pracodawców,

4. Doposażenie szkoły - tworzenie w ZS2 warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

5. Włączenie pracodawców do procesu kształcenia zawodowego, utworzenie dwóch klas patronackich.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie:

· wśród planowanych form wsparcia dla uczniów i nauczycieli są: staże u Partnerów projektu oraz specjalistyczne kursy z zakresu: wykonywania układów drukowych w programie typu Eagle, programowania systemów mikroprocesorowych w języku C, programowania układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL lub Veriloga, programowania sterowników PLC.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z dwoma firmami:

Partner 1 – SANOK RUBBER COMPANY – odpowiedzialny za organizację staży dla nauczycieli oraz uczniów w ramach nowego kierunku technik automatyk oraz uczestniczy w przygotowaniu programów nauczania na wskazanym kierunku.

Partner 2 – EAE ELEKTRONIK – odpowiedzialny za organizację staży dla nauczycieli oraz uczniów w ramach modyfikowanego kierunku technik elektronik oraz uczestniczy w przygotowaniu programów nauczania na wskazanym kierunku.

W ramach projektu mają zostać doposażone pracownie kształcenia zawodowego: pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, pracownia automatyki. Wartość doposażenia zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu wynosi 402 690,00 zł.