Jednostki powiatowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sanoku

Konarskiego 10, 38-500 Sanok
fax:
(13) 463 09 25
www:
http://www.sosw.sanok.pl
telefon:
(13) 463 09 25 (Grzegorz Dudziński (dyrektor))
e-mail:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sanoku to placówka, która kształci dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem,
w następujących typach szkół:
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Prowadzimy również zajęcia w ramach Zespołów Rewalidacyjno-Wychowawczych.

Ponadto dzieci młodsze objęte są Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju i Przygotowaniem Przedszkolnym.

Ośrodek dysponuje internatem dla uczniów zamiejscowych.

Oto cele jakimi się kierujemy:
 • Wszechstronny rozwój wychowanków w możliwie jak najszerszym zakresie przy wykorzystaniu specjalnych metod dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przygotowanie do przyszłego samodzielnego życia w zintegrowanym społeczeństwie.
 • Tworzenie właściwych warunków wychowawczych, zdrowotnych i bytowo-materialnych dla prawidłowego procesu rozwoju wychowanków.
 • Organizacja właściwego procesu rewalidacji dzieci i młodzieży.
 • Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, resocjalizacyjna oraz rehabilitacyjna.
 • Świadczenie pomocy materialnej najbardziej potrzebującym wychowankom.
 • Współpraca z rodzicami oraz prawnymi opiekunami w zakresie nauczania i wychowania.
 • Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988