Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

800-LECIA 26, 38-500 Sanok
fax:
(13) 465 62 00
www:
http://www.zozsanok.pl/
telefon:
(13) 465 61 00
e-mail:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

Siedziba : 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26

telefon: (13) 465 61 00

fax: (13) 465 62 00

www: http://www.zozsanok.pl/

e-mail: szpital@zozsanok.pl

NIP 687-16-40-438

REGON 370444345

KRS 0000059726

NR KSIĘGI REJESTRU WOJEWODY000000010075

LOGO

Statut (PDF)

Regulamin Organizacyjny (PDF)

Majątek jednostki

Nieruchomość przy ulicy 800-lecia 26 w Sanoku (nieodpłatne użytkowanie) – właściciel Powiat Sanocki

Nieruchomość przy ulicy Lipińskiego 10 w Sanoku (nieodpłatne użytkowanie) – właściciel Powiat Sanocki

Nieruchomość przy ulicy Konarskiego 8 w Sanoku (nieodpłatne użytkowanie) – właściciel Powiat Sanocki

Strona główna SPZOZ w Sanoku

http://www.zozsanok.pl/

Statut SPZOZ w Sanoku

http://www.zozsanok.pl/?page_id=686

Regulamin Organizacyjny SPZOZ w Sanoku

http://www.zozsanok.pl/?page_id=686

Księga rejestrowa SPZOZ w Sanoku

https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Details?id=9047

SPZOZ w Sanoku - Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro

http://www.zozsanok.pl/?page_id=755

SPZOZ w Sanoku - Zamówienia publiczne do 30 tys. Euro

http://www.zozsanok.pl/?page_id=888

SPZOZ w Sanoku - Konkursy na świadczenia zdrowotne

http://www.zozsanok.pl/?page_id=892

SPZOZ w Sanoku - Oferty pracy

http://www.zozsanok.pl/?page_id=898

SPZOZ w Sanoku - Skargi i wnioski

http://www.zozsanok.pl/?page_id=878

SPZOZ w Sanoku - Cennik Usług

http://www.zozsanok.pl/?page_id=845

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Sanoku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1764, z późn. zm.) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek SPZOZ ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas SPZOZ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku SPZOZ, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do SPZOZ, wybierając jedno z poniższych sposobów:

Wniosek o udostępnienie informacji Publicznej (PDF)

Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:

1) pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Sekretariat Dyrekcji

Ul. 800-lecia 26
38-500 Sanok

2) Złożyć osobiście w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Sanoku

3) przesłać na adres: szpital@zozsanok.pl

4) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej

5) faxem: 0134656200