Jednostki powiatowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Jezierskiego 21, 38-500 Sanok
www:
http://pcpr-sanok.pl/
telefon:
(13) 464 65 70 (Zespół rodzinnej opieki zastępczej)
(13) 464 65 80 (Zespół obsługi PFRON)
(13) 464 35 93
e-mail:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku realizuje zadania związane z pomocą społeczną, polityką prorodzinną oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych.
PCPR ma za zadanie realizację zadań własnych powiatu:

  • zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej,
  • opracowane strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (rodziny naturalne i zastępcze) oraz informacja o prawach i uprawnieniach,
  • prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
  • zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych o zasięgu ponadgminnym,
  • zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz doradztwo metodyczne,
  • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztu utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
  • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuacją nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze,

oraz zadań zleconych przez administrację rządową:

  • organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • pomoc uchodźcom.

Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu powiatu oraz środków PFRON-u.
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta Sanocki. Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Starosta. Organizacją i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin uchwalony przez Zarząd Powiatu.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988