Jednostki powiatowe

Centrum Integracji Społecznej

Stróżowska 16, 38-500 Sanok
www:
http://www.cissanok.pl/
e-mail:
gsm:
515 284 553 (Marian Lorenc (kierownik))
518 922 200 (biuro)

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, która służy reintegracji za­wodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Prowadzimy zajęcia w ramach 3 grup warsztatowych:

- porządkowy

- techniczny

- gastronomiczny

Działalność CIS-u obejmu­je głównie warsztaty i szkolenia, umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, praktyki i staże, a także indywidualne programy zatrudnienia socjalnego, dopasowane do możliwości i umiejętności uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów oso­bistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwia­jących codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988