Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie wynika z zapisów art. 22 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszcza dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie określone w art. 21 ust. 2 ustawy.

Starosta Sanocki realizując powyższy obowiązek, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w sposób zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

Wykaz ten udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku, z wykorzystaniem internetowych narzędzi witryny www.ekoportal.gov.pl.

Wykaz prowadzony jest w układzie kart informacyjnych, umożliwiających wyszukiwanie dokumentów. Wykaz ma zadanie jedynie ułatwienie wyszukania danego dokumentu i jego zlokalizowania w strukturze organizacyjnej Urzędu. Wyszukiwanie i przeglądanie na miejscu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie Starosta pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Wysokość opłat określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215 poz. 1415).

Wyszukiwanie kart w Wykazie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+SanokuWykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - Wydział Architektury i Budownictwa

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988