Wydział Zarządzania Kryzysowego

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że:

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe
w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

tel.: 13 46 52 904, e-mail: iodo@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z przyjęciem/wydaniem do/z Biura Rzeczy Znalezionych znalezionego przedmiotu na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 5 lat (kat. arch. BE5) liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. Akta sprawy będą w w/w okresie przechowywane w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Sanoku, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiącym załącznik Nr 3 Rozporządzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz aktualizowania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w protokole/poświadczeniu, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia od znalazcy lub wydania właścicielowi (lub znalazcy) znalezionej rzeczy.
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji oraz nadzoru nad stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie powiatu sanockiego, na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 lat (kat. arch. A) liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. Akta sprawy będą w w/w okresie przechowywane w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Sanoku, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu
i starostw powiatowych
stanowiącym załącznik Nr 3 Rozporządzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz aktualizowania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wymaganych w dokumentach rejestrowych oraz dokumentacji sprawozdawczo-wyborczej stowarzyszenia, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zarejestrowania Pana/i członkostwa w stowarzyszeniu.
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego związanego z wydaniem pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 25 lat (kat. arch. A) liczony w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. Akta sprawy będą w w/w okresie przechowywane w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Sanoku, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiącym załącznik Nr 3 Rozporządzenia PRM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz aktualizowania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wymaganych w obowiązującym wniosku o wydanie pozwolenia,
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988