Wydział Organizacyjny

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest

Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

tel.: 13 46 52 904, e-mail: iodo@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadania dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu , a konsekwencją niepodania danych będzie brak udzielenia nieodpłatnej porady prawnej.
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań z zakresu załatwiania skarg i wniosków na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych zgodnych z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego lub określonych w formularzu.

W przypadku nie podania danych zastosowanie będą miały konsekwencje wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego realizacji zadań będących w kompetencji wydziału organizacyjnego na podstawie art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (obowiązek prawny administratora)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych wymaganych do zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie nie zawarcie umowy
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (oświadczenia majątkowe, pełnienia funkcji radnych powiatu).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy a dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych zgodnych z ustawą a dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub określonych w formularzu.

W przypadku nie podania danych zastosowanie będą miały konsekwencje wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988