Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

„ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, te/. 13 46 52 900

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

tel.: 13 46 52 904, e-mail: iodo@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu :

cel

podstawa prawna

wydania zaświadczeń informacji o sporządzeniu dla nieruchomości uproszczonych planów urządzenia lasu

art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

wydania świadectwa legalności pozyskania drewna

art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

dokonania oceny udatności uprawy leśnej

art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

wydania kart wędkarskich

art. 7 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

kart łowiectwa podwodnego

art. 7 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

prowadzenia rejestru strażników społecznej straży rybackiej

art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

prowadzenia rejestru posiadania żywych zwierząt egzotycznych zagrożonych wyginięciem

art. 64 ust. 3 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

art. 83 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

pozwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

art. 11 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

zezwolenie na posiadanie i hodowle chartów i ich mieszańców

art. 10 ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

zezwolenie na przetrzymywanie zwierząt

art. 9 ust. 2 ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

udostępnienie informacji o środowisku

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

udostępnienie informacji publicznej

ustawa dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres :

cel

okres przetwarzania

wydania zaświadczeń informacji o sporządzeniu dla nieruchomości uproszczonych planów urządzenia lasu

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

wydania świadectwa legalności pozyskania drewna

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

dokonania oceny udatności uprawy leśnej

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

wydania kart wędkarskich

bezterminowo

kart łowiectwa podwodnego

bezterminowo

rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

bezterminowo

prowadzenia rejestru strażników społecznej straży rybackiej

bezterminowo

prowadzenia rejestru posiadania żywych zwierząt egzotycznych zagrożonych wyginięciem

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

wydania zezwolenia na usunięcie drzew

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

pozwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

zezwolenia na posiadanie i hodowle chartów i ich mieszańców

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

zezwolenia na przetrzymywanie zwierząt

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

udostępnienia informacji o środowisku

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

udostępnienia informacji publicznej

wynikający z instrukcji kancelaryjnej

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie ( wpisujemy te prawa, które mają zastosowanie )

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych jest (np. obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy) Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych (np. określonych w formularzu), a konsekwencją niepodania danych będzie (wskazać konsekwencje)"

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988