Wydział Komunikacji i Transportu

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest

Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

tel.: 13 46 52 904, e-mail: iodo@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z tworzeniem profili kierowców oraz zamawianiem i wydawaniem dokumentów prawa jazdy, rejestracją i wyrejestrowywaniem pojazdów, wydawaniem dowodów kart pojazdów i wydawaniem tablic rejestracyjnych na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( Dz. U. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okresminimum 10 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej ( okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18. 01. 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do:

- treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

-prawo do ich sprostowania na podstawie art.16 RODO,

- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym „)na podstawie art. 17 RODO,

-ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO,

-prawo do przenoszenia danych na podstawie ar. 20 RODO,

-prawo do wniesieni a sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,

-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust3 (*jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody ), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem .

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

· wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I , II, III

· realizacja obowiązku usuwania pojazdów z dróg w trybie art. 130a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

· Udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów podmiotom wykazanych w art. 80c, 80cc, 80 cd ustawy Prawo o ruchu drogowym

· Udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców podmiotom uprawnionym wykazanych w art. 100c ustawy Prawo o ruchu drogowym

na podstawie :

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 poz. 764) .

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. ( t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 1257 z późn. zm.)

4.Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniający prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 143. Poz. 846),

5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej( Dz. U. z 2016 poz.1764)

6.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 265 z późn. zm.),

7. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2018 poz. 578)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia postępowania administracyjnego lub na czas ważności wydania zezwolenia

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych , wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie - dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy, warunkiem wydania zezwolenia
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu :

· Zgłaszanie przewozów drogowych na potrzeby własne

· Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem/ licencją

· Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

· Generowanie raportów z bazy CEPIK organom podatkowym

na podstawie :

· Ustawa z dnia 6 września 2001 o Transporcie Drogowym Dz.U.2017.2200 t. j. z dnia 2017.11.29

· ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz.U.UE.L.2009.300.51 z dnia 2009.11.14

· USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U.2016.1764 t. j. z dnia 2016.10.26

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych Dz.U.2017.68 t.j. z dnia 2017.01.12

· USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27

· USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Dz.U.2018.646 z dnia 2018.03.30

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres: trwania postepowania administracyjnego nw. czynności:

· Zgłaszanie przewozów drogowych na potrzeby własne

· Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem/ licencją

· Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy

· Generowanie raportów z bazy CEPIK organom podatkowym

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych , wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu , a konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji wniosku.3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu :

3.1. wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na podstawie : art. 43 ustawa z dnia 30.03.2018 r., Prawo przedsiębiorców Dz.U.2018.646 art. 83a ustawa z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz.U. 2017.1260

3.2. nadania uprawnień i nadzoru nad praca diagnosty samochodowego na podstawie : art. 84 ustawa z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz.U. 2017.1260 oraz ustawa z dnia 10.06.2014 r., Ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Dz.U. 2014.768.

3.3. zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych w ramach krajowego transportu drogowego na podstawie: art. 18, 18b, 22, 22 a, 22b, 23, 24 ustawy z dnia 6.09.2001 r, o transporcie drogowym t.j. Dz.U. 2017.2200, art. 19-30 ustawa z dnia 16.12.2010 r. Publiczny transport zbiorowy t.j. Dz.U. 2017.2136

3.4. zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególnyna podstawie : art.65b, 65c,65d ustawa z dnia 20.06.1997 r., Prawo o ruchu drogowym t.j. Dz.U. 2017.1260

Do wszystkich celów przetwarzania mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960, t.j. Dz.U.2017.1257

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa - wymienionych w pkt.3 .

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności wpisu do rejestru działalności regulowanej , ważności wydanych zezwoleń oraz uprawnień.

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych , wniesienia sprzeciwu , cofnięcia zgody na przetwarzanie

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia stosownej umowy. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wpisu do rejestru działalności regulowanej , wydania stosownego uprawnienia lub zezwolenia na wykonywanie działalności.
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu :

3.1. Wpis do rejestru instruktorów i wykładowców podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U.2017.978

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwaw sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji Dz.U.2016.1791

c) Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2017.1257

3.2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U.2017.978

b) Ustawa Prawo przedsiębiorców Dz.U.2018.646

c) Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2017.1257

3.3. W zakresie szkolenia kierowców podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami Dz.U.2017.978

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów
i wykładowców Dz.U.2016.280

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach Dz.U.2016.232

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców Dz.U.2017.1324

e) Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2017.1257

3.4. Zatwierdzenie stałych i tymczasowych organizacji ruchu podstawa prawna:

a) Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2017 r. poz. 128

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz.U.2017.784

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

5.1. Do czasu utrzymania wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną w zakresie OSK

5.2. Do czasu utrzymania wpisu w rejestrze instruktorów

5.3. Do czasu zakończenia czynności nadzorczo-kontrolnych w OSK w danym roku kalendarzowym

5.4. Do czasu ważności zatwierdzonej organizacji ruchu
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych oraz wyrejestrowaniem, zgłoszeniem zbycia, adnotacjami urzędowymi na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okresminimum 10 lat, czyli okres wynikający
z kategorii archiwalnej
( okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18. 01. 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z tworzeniem profili kierowców oraz zamawianiem i wydawaniem dokumentów prawa jazdy, art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okresminimum 10 lat, czyli okres wynikający z kategorii archiwalnej ( okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18. 01. 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do:

- treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

-prawo do ich sprostowania na podstawie art.16 RODO,

- usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym „)na podstawie art. 17 RODO,

-ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO,

-prawo do przenoszenia danych na podstawie ar. 20 RODO,

-prawo do wniesieni a sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO,

-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust3 (*jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody ), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem .

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988