Wydział Finansowy

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest

Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, tel. 13 46 52 900

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

tel.: 13 46 52 904, e-mail: iodo@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych w zakresie płatności - na podstawie art.6 ust.1 lit.c- obowiązek prawny administratora; Ustawa z dnia 29 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości , Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2010 r. o sprawozdawczości budżetowej, Ustawa o podatku od towarów i usług, Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

5.Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres – zgodnie z instrukcją kancelaryjną, innymi wewnętrznymi przepisami.

6. Posiada Pan/i prawo do : dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania , sprostowania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku

8. Podanie danych osobowych wynika z aktów prawnych lub jest wynikiem zawartych umów. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych niezbędnych do realizacji zadań a konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji zadania