Sesja Rady Powiatu Sanockiego

Wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu w Sanoku informujemy, iż obrady są transmitowane oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, pozostanie na sali podczas sesji oznacza zgodę na publikację wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE. L.119.1) zwanego dalej RODO, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Jednocześnie zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Starosta Sanocki z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Koza, kontakt tel. 13 46 52 904 lub e-mail iodo@powiat-sanok.pl.

3) Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie danych: wizerunek, imię i nazwisko, czas, miejsce.

4) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj. art. 15 ust. 1a oraz art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

5) Transmisja obrad sesji Rady Powiatu w Sanoku jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z obrad znajdują się na stronie www.crv.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu znajdują się odnośniki do konkretnych sesji jak i transmisji na żywo.

6) Dane osobowe będą przechowywane na nośnikach danych stosownie do kryteriów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu danych osobowych.

8) Podczas transmisji Sesji Rady Powiatu oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988