Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna : Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

„ Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku mający swoją siedzibę przy ul. Konarskiego 24; tel/fax: 13 4642335; adres poczty elektronicznej email: pzoonsanok@interia.pl

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sanoku jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego w Sanoku,

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel.: 13 46 52 904, e-mail: iodo@powiat-sanok.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – tj.wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej , kart parkingowych) na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2018r poz. 511 tj. z dnia 12.03.2018r), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym ( Dz.U z 2012r poz. 1137 z późn. zm.)

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. realizacji zadań wynikających z zakresu działalności instytucji przez okresprowadzonego postępowania orzeczniczego oraz w okresie wynikającym z instrukcji kancelaryjnej (tj. archiwizacja akt kategoria B10, B5, A). Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pan/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wszczęcia postępowania dotyczącego wydania orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej.Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych(np. określonych w formularzu wniosku o wydanie orzeczenia, karty parkingowej, legitymacji osoby niepełnosprawnej)a konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia braków formalnych.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.