Osoby uprawnione

KLAUZULA INFORMACYJNA

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest Starosta Sanocki, Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel. 13 46 52 900.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950, a także starostowie oraz wojewodowie – w zakresie ich zadań realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów.

2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl, z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sanoku: Inspektor ochrony danych, ul. Rynek 1,
38-500 Sanok, adres e-mail: iodo@powiat-sanok.pl, tel. 13 46 52 904, a z inspektorami ochrony danych we właściwych urzędach wojewódzkich zgodnie z informacjami podanymi na stronach internetowych tych urzędów. Z inspektorami ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także zadań starostw powiatowych, wojewodów i Ministerstwa Sprawiedliwości wynikających z innych powiązanych przepisów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r,. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania ich treści.

7. W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania określonych danych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uzyskania nieodpłatnej porady.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988