Opinie RIO

Uchwała nr 6/98/2021 z dnia 29 września 2021r w sprawie zaopiniowania informacji Zarządu Powiatu Sanockiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021r. (pdf, 137.97 KB)Uchwała Nr 6/14/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w spawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028 (pdf, 110.25 KB)Opiania o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 164.04 KB)Uchwała nr 6/46/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020-2039 (pdf, 151.86 KB)Uchwała nr 6/80/2019 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych i planowanych zobowiązań (pdf, 121.75 KB)Uchwała RIO 6/49/2018 (pdf, 96.65 KB)Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 25 maja 2018 roku (pdf, 1.81 MB)Wystąpienie pokontrolne (pdf, 1.24 MB)Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Sanockiego (pdf, 15.05 MB)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 111.33 KB)Opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2018-2028 (pdf, 96.09 KB)Uchwała RIO VI/40/2016 (pdf, 105.27 KB)Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań (pdf, 249.71 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2015-2028 (pdf, 224.89 KB)Uchwała RIO VI/39/2015 (pdf, 242.87 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego ma lata 2015-2028 (pdf, 1.20 MB)Uchwała Nr VI/17/2014 (pdf, 757.26 KB)Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Sanockiego na lata 2014-2018 (pdf, 834.05 KB)Uchwała Nr VI/18/2013 (pdf, 1.03 MB)Opinie RIO w sprawie budżetu Powiatu Sanockiego (pdf, 144.64 KB)Opinia RIO w sprawie WPF (pdf, 228.71 KB)Uchwała Nr 6/98/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (pdf, 87.00 KB)Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Sanockiego wynikającej z zaciagnietych zobowiązań (pdf, 116.97 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w uchwale budżetowej na 2021 rok (pdf, 82.84 KB)Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (pdf, 91.75 KB)
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988