Koordynator do spraw dostępności

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Powiecie Sanockim

Starosta Sanocki informuje, że Zarząd Powiatu Sanockiego wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Powiecie Sanockim. Funkcję Koordynatora będzie pełniła Pani Katarzyna Sekuła.

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Starostwa Powiatowego w Sanoku jest realizacją obowiązku nałożonego, na wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania koordynatora ds. dostępności:

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało w szczególności:

1) Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiat Sanocki;

2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Sanocki;

3) Monitorowanie działalności Powiatu Sanockiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Katarzyna Sekuła - Koordynator ds. dostępności

Adres do korespondencji: ul. Rynek 1, 38-500 Sanok;

Pokoje: 44 (piętro III);

Telefon: 13 465 2904

e-mail: ksekula@powiat-sanok.pl

Linki:

1) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988