Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Starostwo Powiatowe w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://powiat-sanok.pl/


Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-02-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-02-20


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Pliki do pobrania w szczególności w formacie PDF opublikowane przed dniem 23.09.2020r. lub dostarczone przez podmioty zewnętrzne nie są dostępne cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów)

 2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

 3. Cześć elementów tekstowych strony jest przesyłana w formie obrazów.

Wyłączenia:

 1. Filmy nieposiadające napisów zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020r.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Sekuła, ksekula@powiat-sanok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 46 52 904. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1. Budynek przy ul. Rynek 1:

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia od rynku. Wejście zlokalizowane bliżej skrzyżowania ulic Łaziennej i Cerkiewnej wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. W pobliżu tego wejścia znajduje się również winda.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia Starostwa zlokalizowane na parterze, III i IV piętrze.

 • Nie są dostępne pomieszczenia o numerze 55, 56, 57 i 58, do których prowadzą schody bez podjazdów i wind.

 • przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie są również dostępne informacje głosowe.


2. Budynek przy ulicy Kościuszki 36

 • Do budynku prowadzi jedno wejście przy ulicy Kościuszki 36. Wejście znajduje się na wysokości chodnika.

 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia Starostwa zlokalizowane na parterze. Na pozostałe piętra prowadzą wyłącznie schody. W budynku nie ma wind.

 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie są również dostępne informacje głosowe.


3. Budynek przy ul. Konarskiego 24:

 • Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie są również dostępne informacje głosowe.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usługi tłumacza języka migowego w poniedziałki od godz. 14.00 – 16.00 i w czwartki od godz. 14.00 – 16.00. W tych dniach tłumacz języka migowego obecny jest w siedzibie Polskiego Związku Głuchych w Sanoku przy ul. Franciszkańskiej 4, gdzie można uzyskać pomoc tłumaczenia lub przyjść z tłumaczem do Starostwa Powiatowego, celem uzyskania pomocy w załatwieniu sprawy.

Potrzebę skorzystania z tłumacza języka migowego można również zgłosić pisemnie na 3 dni robocze przed dniem wizyty w urzędzie, w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1 lub mailem na adres powiat-sanok@powiat-sanok.pl oraz w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy ul. Franciszkańskiej 4 w Sanoku.