Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 233/2020

Zarządu Powiatu Sanockiego

z dnia 21 października 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t. j.), art. 25 ust. 1, 4 i 5, Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 późn.zm),

Zarząd Powiatu Sanockiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

I. Rodzaj zadania:

1. Zadanie polegać będzie na prowadzeniu na terenie powiatu sanockiego domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych na 41 miejsc (w tym 38 miejsc przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku i 3 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych), w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Realizacja zadania polega na zapewnieniu osobom tego wymagającym całodobowej opieki zgodnie ze standardem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 t. j.).

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość dotacji na realizację zadania w latach 2021 - 2025 dla mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. odpowiadać będzie wysokości dotacji przekazanej na ten cel przez Wojewodę Podkarpackiego. Zarówno wysokość dotacji, jak też liczba miejsc dotowanych może ulec zmianie w wyniku decyzji Wojewody Podkarpackiego. Dotacja na funkcjonowanie DPS w każdym roku budżetowym zmieniana jest decyzją Wojewody Podkarpackiego po przyjęciu budżetu państwa i będzie przekazywana na funkcjonowanie placówki zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego na lata
2021 - 2025.

Planowana dotacja na jedno miejsce dla osoby skierowanej do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 r. w 2021 r. wynosić będzie 1.372,00 zł miesięcznie.


III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę zgodną ze wzorem oferty zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 t. j.) wraz z załącznikami.

2. Dotacja zostanie przekazana na podstawie wybranej oferty i umowy zawartej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 t. j.)

3. Zarząd Powiatu Sanockiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.

IV. Warunki i termin realizacji zadania:

1. Realizacja zadania, o którym mowa powyżej obejmuje okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2025 r.

2. Miejsce realizacji zadań: Powiat Sanocki

3. Podmiot zobowiązany jest przy wykonywaniu zadania stosować przepisy w szczególności:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 z późn.zm ).

4. Oferent, który otrzyma dotację na realizację zadania, zobowiązany jest do wyodrębnienia tych środków w ewidencji księgowej.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty wraz załącznikami należy składać do dnia 23.11.2020, do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: "Oferta na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych” oraz adnotacją „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”, w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu.

2. Informacje w sprawie otwartego konkursu ofert można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, ul. Szopena 5. Osoby do kontaktu: Pan Grzegorz Kozak – Dyrektor PCPR w Sanoku – tel. 13 46 43 593 oraz Pani Maria Osękowska – Specjalista ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej w PCPR w Sanoku – tel. 13 46 46 570.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm).

2. Uprawnione podmioty składają pisemną ofertę realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (całkowity koszt realizowanego zadania obejmuje sumę kwot: dotacji otrzymanej od Wojewody Podkarpackiego, środków własnych podmiotu oraz środków z innych źródeł),

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie realizacji zadań podobnego rodzaju,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

4. Oferta musi być podpisana i opieczętowana przez oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;

b) statut podmiotu uprawnionego,

c) decyzję Wojewody Podkarpackiego w sprawie zezwolenia na prowadzenie DPS

Uwaga! Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone na innych formularzach lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa, powołana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Sanockiego, dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

7. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie brała pod uwagę kryteria art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

b) kalkulację kosztów realizacji zadania,

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w jego realizacji,

d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e) wkład rzeczowy oraz osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków,

f) posiadane przez wnioskodawcę doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań.

8. Komisja przedstawia swoją opinię Zarządowi Powiatu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia składania ofert, który podejmuje decyzję w sprawie wyboru oferenta.

9. Zarząd Powiatu Sanockiego po rozpatrzeniu rekomendacji Komisji Konkursowej zawartej w protokole podejmuje uchwałę o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji, która jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy, określającej zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

10. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

11. Wyniki konkursu ofert umieszcza się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku

b) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku

c) na internetowej stronie Powiatu Sanockiego www.powiat-sanok.pl oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku www.sanok.naszepcpr.pl

12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta

13. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana jedna oferta.

VII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w latach 2018 i 2019.

Rok

Nazwa podmiotu

Rodzaj zadania

Kwota przekazanej dotacji

2018

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu

107 187,00

2019

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu

74 051,00

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988