Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego- Gminy Miasta Sanoka , w drodze zamiany

GN-III.6840.1.13.2020

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia na rzecz

użytkownika wieczystego- Gminy Miasta Sanoka , w drodze zamiany

sporządzony w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( u.g.n.) -Dz.U. z 2020 r., poz. 65 t.j.- oraz zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 213/2020 z dnia 15 października 2020 r.

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działki w Sanoku w obrębie Posada nr:

-1456/6 o pow. 0,0083 ha i 1456/25 o pow. 0,0691 ha objęte KW Nr KS1S/00066362/5

-1456/23 o pow. 0,1190 ha, objęta KW Nr KS1S/00081082/9

-1456/24 o pow. 0,1056 ha, objęta KW Nr KS1S/00081079/5

-1456/26 o pow. 0,1068 ha, objęta KW Nr KS1S/00081083/6

-1456/27 o pow. 0,1091 ha, objęta KW Nr KS1S/00081081/2

-1456/28 o pow. 0,1870 ha, objęta KW Nr KS1S/00081080/5

-1551/5 o pow. 0,0019 ha i 1551/7 o pow. 0,0027 ha objęte KW Nr KS1S/00052141/9

2) powierzchnia nieruchomości

0,7095 ha

3) opis nieruchomości

Przedmiotowe działki stanowią zwarty kompleks, leżą

w drugiej linii zabudowy po wschodniej stronie ul. Konarskiego. Sąsiedztwo oraz najbliższe otoczenie działek stanowi zabudowa wielomieszkaniowa i jednorodzinna.

4) przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin jej zagospodarowania

Brak aktualnego MPZP, wydana została w dniu 5.10.2020 r. decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Konarskiego w Sanoku przewidzianego do realizacji w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Konarskiego, na działkach nr 1456/6, 1456/23, 1456/24, 1456/25, 1456/26, 1456/27, 1456/28, 1551/5.

5) wartość nieruchomości

615 562 zł

Nie podlega opodatkowaniu VAT od towarów i usług.

6) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia na podstawie art. 34 u.g.n.

Nie dotyczy - podstawa prawna art.32 u.g.n.

Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń

oraz zamieszczono na stronach internetowych

Starostwa Powiatowego w Sanoku w dniu 20.11.2020 r.

na okres 21 dni

Ponadto w celu podania do publicznej wiadomości otrzymują:

- Wojewoda Podkarpacki

- Burmistrz Miasta Sanoka

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988