Wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 31 maja 2013r. do 21 czerwca 2013r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Wykaz obejmuje zabudowaną budynkiem garażowym nieruchomość Powiatu Sanockiego, położoną w Sanoku obr. Wójtowstwo, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działką nr 136/6 o pow. 0,0227 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00078323/7.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988