Wybór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego

Wybór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 20 czerwca 2012 r. dokonał wyboru oferty i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony przyrody oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Wybrano ofertę:

Lp.

Wnioskodawca- nazwa

oferenta projektu

Nazwa projektu- oferty

Wysokość

przyznanej

dotacji

1.

Zarząd Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku

„Zielone szkoły – Akademia bezpiecznego wędkowania”

2 500,00 zł

O terminie podpisania umowy podmiot zostanie poinformowany

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988