Wybór ofert

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 16 marca 2012r. dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu oraz turystyki.

Podpisanie umów o dofinansowanie uzależnione jest od dostarczenia przez Oferentów uaktualnionych ofert zadania publicznego dostosowanych do przyznanego dofinansowania a także dofinansowania z innych źródeł. Dokumenty ( nowy wniosek o dotację) należy dostarczyć do 23.03.2012r. pokój nr 45 Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie uaktualnionego wniosku o dofinansowanie będzie skutkowało utratą dofinansowania.

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie równe wnioskowanemu, nie przedstawiają uaktualnienia, zostaną poinformowane o terminie podpisania umowy.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988