Wybór ofert

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 26 kwietnia 2012r. dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.

Podpisanie umów o dofinansowanie uzależnione jest od dostarczenia przez Oferentów uaktualnionych ofert zadania publicznego dostosowanych do przyznanego dofinansowania a także dofinansowania z innych źródeł. Dokumenty ( nowy wniosek o dotację) należy dostarczyć do 07.05.2012r. pokój nr 45 Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie uaktualnionego wniosku o dofinansowanie będzie skutkowało utratą dofinansowania.

Podmioty, które uzyskały dofinansowanie równe wnioskowanemu, nie przedstawiają uaktualnienia, zostaną poinformowane o terminie podpisania umowy.