Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, ochrony
i promocji zdrowia, ekologii i ochrony przyrody, ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji., których realizację w 2012 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu w Sanoku , działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XVI/180/2011 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sanockiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, ochrony i promocji zdrowia, ekologii i ochrony przyrody, ratownictwa i ochrony ludności oraz edukacji.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988