Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się

XXXV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 –tytuł projektu: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 w Sanoku” Nr konkursu: RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Nr projektu: RPPK.09.04.00-18-0017/20 oraz w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania.

5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988