Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 7 kwietnia 2021 r. odbędzie się

XXXIII sesja nadzwyczajna RADY POWIATU SANOCKIEGO

w zdalnym trybie obradowania w formie korespondencyjnej

z następującym porządkiem obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 106.496 zł).(druk 394).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028 (druk 395).
  5. Zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Powiatu Sanockiego.

Ustala się następujące zasady zdalnego trybu obradowania w formie korespondencyjnej:

1/ Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej i głosowaniu w ww. trybie a także porządek obrad i materiały sesyjne objęte porządkiem obrad, tj. projekty uchwał (przedmiot głosowania korespondencyjnego), zostaną przesłane radnym za pomocą poczty elektronicznej w dniu 31 marca 2021 r.

2/ Karty do głosowania zostaną dostarczone wszystkim radnym najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2021 r. wyłącznie w wersji papierowej – jedna karta imiennie dla każdego radnego, z pieczątką Rady Powiatu Sanockiego. Sposób dostarczenia będzie ustalany indywidualnie z każdym radnym – do rąk własnych bądź w sposób wskazany przez radnego.

3/ W sprawach objętych porządkiem obrad radni mogą zadawać pytania, zgłaszać uwagi i wyrażać opinie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biurorady@powiat-sanok.pl do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godz. 9.30. Pytania zostaną przekazane właściwym adresatom, a ich odpowiedzi – do wiadomości wszystkich radnych.

4/ Ustala się termin głosowania: do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00. Głosowanie polega na zaznaczeniu dwóch linii krzyżujących się w obrębie kratki, we właściwej i tylko jednej kratce (głos za, przeciw, bądź wstrzymujący się) osobno w odniesieniu do każdego punktu porządku sesji. Postawienie innego znaku bądź postawienie znaku w więcej niż jednej kratce przy danym punkcie porządku sesji zostanie uznane za oddanie głosu nieważnego w odniesieniu do tego punktu.

5/ Kartę należy własnoręcznie podpisać i niezwłocznie dostarczyć osobiście do Biura Rady Powiatu Sanockiego bądź przekazać pracownikowi Biura Rady Powiatu Sanockiego w sposób wskazany przez radnego. Brak podpisu skutkuje uznaniem karty do głosowania za nieważną.

6/ Po upływie ustalonego terminu głosowania i po odebraniu wszystkich wypełnionych kart do głosowania przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego ustali wynik głosowania oraz sporządzi protokół z pisemnego, imiennego głosowania, w którym wymieni, odrębnie dla każdej uchwały, liczbę radnych biorących udział w głosowaniu, liczbę głosów oddanych za, przeciw, wstrzymujących się i nieważnych oraz wynik głosowania.

7/ Protokół z korespondencyjnego, imiennego głosowania przewodniczący Rady prześle radnym w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia sesji.

8/ Przebieg sesji i wyniki głosowania zostaną udostępnione poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Będą również dostępne do wglądu w Biurze Rady Powiatu Sanockiego w godzinach pracy urzędu.

Wiceprzewodniczący Rady

Roman Konieczny

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988