Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 18 marca 2021 r. o godz. 1600

w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbędzie się

XXXI sesja nadzwyczajna

RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Prezentacja projektu uchwały, w sprawie: stanowiska dotyczącego próby zmian granic jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Powiatu Sanockiego.

4. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.

5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988