Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 1600

w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbędzie się

XXIX Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Złożenie ślubowania przez radnego.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przedstawienie informacji na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

6. Przyjęcie protokołu z XXV, XXVI, XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

8. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

9. Debata nad uchwałą budżetową na 2021 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b/ odczytanie uchwały Nr 6/14/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2021,

c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu ,

e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,

f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia radnego z funkcji Przewodniczącego i ze składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej Rady Powiatu Sanockiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia radnego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Oświaty, Sportu i Rynku Pracy Rady Powiatu Sanockiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Sanockim.

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Starostę Sanockiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia.

23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988