Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 14 czerwca 2021r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.

z 2020r. poz. 1363 z późniejszymi zmianami)

STAROSTA SANOCKI

zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14.05.2021r.

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

(znak sprawy: AB.6740.9.1.2021)

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulic : Kalinowej (G117165R), Dworskiej (G117164R)

i Granicznej (G117163R) w Sanoku dzielnica Dąbrówka, o długości 0,98km”

1. Działki istniejącego pasa drogowego, znajdujące się w liniach rozgraniczających

teren inwestycji (nie podlegają podziałowi):

dz. nr: 1388/2, 1400/2, 1407/2, 2534, 1165, 1166/3, 1167/1, 1168/8, 1169/7, 1169/9,

1390, 1389/1, 1392/1, 1393/3, 1394/3, 1394/5, 1395/1, 1396/3, 1397/6, 1397/8, 1398/1,

1400/1, 1401/1, 1405/1, 1408/1, 1409/1, 1411/5, 1412/9, 1412/11, 1448/9, 1448/13,

1448/15, 1448/17, 1452/10

2. Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości

przechodzące w projektowany pas drogowy:

dz. nr: 1166/5, 1166/13, 1168/6, 1399/1, 1406/1, 1410/3, 1411/3, 1448/11,

3. Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające ich

podziału:

dz. nr: 1164/1 (1164/12 i 1164/13), 1164/2 (1164/14 i 1164/15), 1164/7 (1164/16 i

1164/17), 1164/8 (1164/18 i 1164/19), 1164/10 (1164/20 i 1164/21), 1166/6 (1164/14

i 1164/15), 1406/2 (1406/3 i 1406/4), 2451 (2451/1 i 2451/2)

(w nawiasie wskazano działki po podziale, wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe

w wyniku podziału przeznaczone pod inwestycję)

4. Działki lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

dz. nr: 1166/10, 1166/11, 1166/12, 1167/5, 1168/7, 1168/9, 1169/8, 1169/10, 1392/3,

1393/4, 1394/4, 1394/6, 1395/2, 1397/7, 1398/2, 1405/3, 1405/5, 1408/2, 1409/2, 1410/4,

1411/8, 1412/10, 1444/5, 1444/7, 1444/9, 1444/12, 1444/13, 1448/12, 1448/14, 1448/16,

1452/1, 1452/9, 1452/13, 1453/3, 1776/2, 2459

Obręb: Dąbrówka, Miasto: Sanok, Powiat: Sanocki

Zainteresowani, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia, mogę zapoznać się z projektem budowlanym i dokumentami dotyczącymi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, pokój nr 29,

tel. 13 46 57 620, w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za doręczone w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

Z poważaniem

Krzysztof Tomczewski

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988