Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

z dnia 19.05.2021r.

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r. poz. 247 z póź. zm. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2021r. poz. 735 t.j.)

STAROSTA SANOCKI

ZAWIADAMIA

że w dniu 19.05.2021r. została wydana decyzja nr 307/21 o udzieleniu dla „Budowa elektrowni słonecznej „PV Strachocina 2” wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacją transformatorową o mocy do 2,997 MV na działce o nr ewid. 2367 w miejscowości Strachocina.”

Decyzja ta dotyczy przedsięwzięcia mogącą znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz aktami sprawy (AB.6740.2.95.2021) można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Kościuszki 36 pok. 28 w godzinach 730- 1530.

Podane obwieszczenie do publicznej wiadomości następuje poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanok,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanok,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Strachocinie przy Kościele Rzymskokatolickim,

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.