Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w roku 2021

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , zwanej dalej ustawą,
Starosta Powiatu Sanockiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy w 2021r. 2. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych, osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2021r.
3. Prace w komisjach konkursowych są nieodpłatne.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych
i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Powiatu Sanockiego zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

2. Znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.

3. Kandydat deklaruje znajomość co najmniej 1 obszaru tematycznego, w ramach którego posiada kompetencje do oceny ofert oraz uzasadnia je.

III. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej:

1. Z utworzonej bazy, komisje konkursowe powoływane będą każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Sanockiego w drodze Uchwały. Za powołanie kandydatów do oceny ofert, które wpłynęły do danego konkursu są odpowiedzialne Wydziały merytorycznie odpowiedzialne za ogłoszenie konkursu.

2.Jeżeli członkowie komisji konkursowych wybrani z bazy kandydatów oceniających wnioski nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas , zgodnie z art 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe. 3.W przypadku braku zgłoszenia do bazy kandydatów oceniających wnioski z danego obszaru tematycznego, komisja konkursowa, zgodnie z art 2da ustawy, może działać bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

IV. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji należy składać:
1. W biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1.

2. Za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. Zgłoszenie należy złożyć w kopercie, oznaczonej: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w 2021 r.”

V. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie: od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r.