Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku

Nabór kandydatów

na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Sanockiego zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla 41 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest bezpłatny.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Powiatu Sanockiego, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie;

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

4. Osoby zainteresowane udziałem w Komisji konkursowej proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, który należy składać do dnia 23 listopada 2020 r.:

a) w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1 (pok.1.) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38-500 Sanok;

b) o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa;

c) zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej: „Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej oceniającej wnioski na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej”.

5. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

6. Komisja konkursowa powołana zostanie przez Zarząd Powiatu Sanockiego w drodze Uchwały.

7. Jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy, zgodnie z art 2da ustawy Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Sanok, dnia 16.11.2020 r.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988