Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności na 2021 rok

Załącznik do Uchwały Nr 48/2021

Zarządu Powiatu Sanockiego

z dnia 17 marca 2021r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności, których realizację w 2021 roku wspiera Powiat Sanocki

Zarząd Powiatu Sanockiego, działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/273/2020 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 października 2020r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

I. CEL KONKURSU ZADANIA KONKURSOWE

Strategicznym celem otwartego konkursy ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym programie Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi, czyli”

1. W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia:

1) zwiększanie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie

zdrowego stylu życia – programy edukacyjno – profilaktyczne;

2) organizacja konkursów dla młodzieży szkół różnych stopni;

3) organizacja innych form propagowania wiedzy o tematyce zdrowotnej;

4) realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień

dzieci i młodzieży;

5) programy i szkolenia udzielania pierwszej pomocy.

2. W dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

1) organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych;

2) organizacja imprez i akcji prewencyjnych;

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w okresie od 30 kwietnia do 01 grudnia 2021r.

II. ADRESACI KONKURSU

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie posiadające osobowość prawną.

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Spółdzielnie socjalne.

5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020r. poz. 1133 z późn.zm), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

6. Wykazane podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie, w której starają się o dofinansowanie.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Wysokość środków z budżetu Powiatu przeznaczonych na realizację zadań z zakresu:

- ochrony i promocji zdrowia– wynosi 3000,00 zł

- ratownictwa i ochrony ludności – wynosi 10 000,00 zł

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057), oferty zadania.

2. Ten sam podmiot może do konkursu złożyć jedną ofertę. W przypadku gdy złożonych zostanie więcej ofert, do procedury zostanie dopuszczona jedna oferta z najniższym numerem nadanym w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Sanoku.

3. Zadanie musi być odrębnym wydarzeniem, imprezą, konkursem itp., nie może być częścią większego przedsięwzięcia lub elementem innego projektu.

4. Zadanie musi być zrealizowane na terenie powiatu sanockiego.

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisania przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

6. Kompletna oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w wersji papierowej .

7. Oferty należy składać do 16 kwietnia 2021r.

8. Zadania mogą być realizowane w okresie od 30 kwietnia 2021r. do 01 grudnia 2021r.

9. Oferty należy składać osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Sanoku, ul. Rynek 1 lub przesłać na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, z dopiskiem w zależności od rodzaju zadania „Oferta zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia”, „Oferta zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności”.

10. Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Sanoku.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

1) bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego, ( w tym: wynajem sali, materiały szkoleniowe, koszty zakwaterowania i wyżywienia, nagrody w konkursach, opłaty startowe zawodników, ubezpieczenia, działania promocyjne),

2) uwzględnione w budżecie zadania,

3) poniesione od dnia podpisania umowy na realizację zadania do dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie ,

4) udokumentowane dowodami księgowymi,

5) ujęte w ewidencji księgowej podmiotu, któremu udzielono dotacji.

6) koszty osobowe merytoryczne (w tym: honoraria dla doradców, trenerów, specjalistów)

7) koszty korespondencji i obsługi księgowej.

2. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów:

1) wynagrodzeń etatowych (m.in. administracyjno-biurowych) i utrzymanie biura (telefony, materiały biurowe, opłaty czynszowe i abonamentowe),

2) budowy, zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów,

3) prac remontowych i budowlanych,

4) zakupów inwestycyjnych i inwestycji,

5) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej,

6) pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

7) profesjonalnego sportu,

8) kary, grzywny, odsetki od zadłużenia,

9) zakupu środków trwałych.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VI. BUDŻET ZADANIA

1. Wysokość udzielonej dotacji w formie wspierania realizacji zadania z budżetu nie może

przekroczyć 60% całkowitych kosztów zadania:

1) wkład finansowy podmiotu (środki finansowe własne, wpłaty i opłaty adresatów zadania, pozyskane z innych źródeł publicznych i prywatnych) musi stanowić co najmniej 15% całkowitych kosztów zadania. Wydatki z wkładu własnego finansowego i/lub wpłat i opłat adresatów zadania, mogą być ponoszone w terminie realizacji zadania jednak nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy na realizację zadania do dnia zakończenia zadania wskazanego w umowie.

2) wkład pozafinansowy (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków organizacji) może stanowić pozostały wkład własny,

3) koszty obsługi zadania (materiałów biurowych, tuszu, tonera do drukarek, korespondencji, kserokopii, rachunków telefonicznych, transportu, benzyny, biletów, koszty związane ze świadczeniem usług księgowych, koszty związane z prowadzeniem dokumentacji programu) nie mogą przekroczyć 10% kosztów całkowitych zadania.

2. Nie mogą być traktowane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez stałych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu .

3. Środki własne pozafinansowe osobowe wnoszone do projektu nakładają na oferenta obowiązek sporządzenia porozumień z wolontariuszami wykonującymi świadczenia oraz dokonania wyceny ich pracy poprzez ustalenie czasu pracy i określenie stawki godzinowej.

4. Środki własne pozafinansowe rzeczowe wnoszone do projektu muszą być udokumentowane ( umowa użyczenia, porozumienia, oświadczenia, faktury). Wycena wkładu rzeczowego powinna być dokonana w oparciu o stawki rynkowe.

5. W tabeli IV.2 należy dokładnie określić kwotę i przedstawić sposób wyliczenia wkładu osobowego, rzeczowego i finansowego ( odrębnie), który jest zawarty w budżecie zadania. 6.Wkładem rzeczowym jest zarówno zasób stanowiący własność organizacji ( np. urządzenia, nieruchomości) jak i zasób udostępniony oraz usługa świadczona na rzecz organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie.

7. W ramach realizacji zadania publicznego istnieje możliwość przesuwania kwot pomiędzy pozycjami kosztorysowymi na następujących zasadach:

1) do 20% wartość pozycji kosztorysu bez obowiązku powiadamiania Powiatu;

2) powyżej 20% wartości pozycji kosztorysu z pisemnym powiadomieniem Powiatu wraz z uzasadnieniem zmiany oraz nowym kosztorysem.

8. Przesunięcia środków, o których mowa w ust. 7, nie mogą zwiększać wysokości środków oszacowanej kwoty pracy wolontariuszy oraz wkładu rzeczowego.

9. W ramach realizacji zadania dopuszcza się wzrost o 30% danej pozycji kosztorysowej bez powiadamiania Powiatu i konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Wzrost pozycji kosztorysu powyżej 30% wiąże się z koniecznością powiadamiania powiatu , przedstawienia nowego kosztorysu i sporządzenia aneksu do umowy.

VII. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

Ocena formalna ofert

1. Oceny formalnej złożonych ofert dokonuje Wydział Merytoryczny odpowiedzialny za realizację

konkursu.

2. Oferta podlega odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy:

1) złożona jest po terminie określonym w ogłoszeniu,

2) złożona jest przez nieuprawniony podmiot,

3) dotyczy zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu,

4) zadanie jest niezgodne z celami i założeniami merytorycznymi konkursu,

5) termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

6) nie jest opatrzona datą i podpisem statutowo bądź upoważnionych osób,

3. Oferta podlega odrzuceniu z możliwością uzupełnienia w przypadku, gdy:

1) nie jest sporządzona na obowiązującym formularzu,

2) nie zawiera wszystkich wymaganych załączników,

3) nie są wypełnione wszystkie pola oferty (w polach, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”),

4) nie jest prawidłowo sporządzona pod względem formalno-rachunkowym kalkulacja kosztów zadania,

5) termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

6) dotacja przeznaczona jest na koszty ujęte w pkt V. ust. 2,

4. Podmioty, u których stwierdzono błędy formalne, o których mowa w ust. 3, zostaną

poinformowane o stwierdzeniu nieprawidłowości drogą e-mailową. W terminie 5 dni
od otrzymania e-maila będą miały możliwość usunięcia błędów.

Ocena merytoryczna ofert

1. Ocenę merytoryczną ofert dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu

Sanockiego.

2. Ocenie merytorycznej podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne. Komisja

konkursowa oceniając oferty, bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta;

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego, uwzględnia planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

oraz uwzględnia:

5) planowany przez Oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i pracę społeczną członków;

6) ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferenta, który
w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3.Komisja konkursowa, po zapoznaniu się z ofertami i ich ocenie,

Wybór ofert

1. Komisja konkursowa sporządza listę ofert, rekomendowanych do udzielenia dotacji.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej

dotacji dokonuje Zarząd.

3. Informację o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa

Powiatowego w Sanoku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 50 dni od terminu wskazanego
w pkt IV, ust.7.

5. Uchwała Zarządu Powiatu Sanockiego w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji stanowi

podstawę do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana
w konkursie.

6. Oferenci, którzy otrzymali dotacje zobowiązani są do zamieszczenia we wszystkich drukach,

ogłoszeniach, reklamach, plakatach związanych z realizacją zadania logo Powiatu Sanockiego
i zapisu „Dofinansowano z budżetu Powiatu Sanockiego”.

VIII. ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW, UMOWA I ROZLICZENIE DOTACJI

1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie Starostwa Powiatowego w Sanoku Oferent ,który uzyskał dotację jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1) aktualizacji harmonogramu, opisu poszczególnych działań i kalkulacji kosztów uwzględniającej wysokość przyznanej dotacji,

2) wyciągu z właściwego rejestru/ ewidencji podmiotu lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta,

3) stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie ewidencji,

4) umowy, porozumienia pomiędzy podmiotami, jeżeli złożyły ofertę wspólną,

5) inne wskazane dokumenty.

2. Nieprzedłożenie wymaganych załączników do umowy w wyznaczonym terminie, może zostać uznane jako rezygnacja z dotacji.

3. Zarząd Powiatu Sanockiego może odmówić podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie w przypadku, gdy:

1) oświadczenia w ofercie są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym,

2) zakres realizacji zadania ( merytoryczny lub finansowy) przedłożony w aktualizacji znacząco różni się od przedstawionego w ofercie.

4.Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie.

5. Ramowy wzór sprawozdania określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

6. Do sprawozdania należy obowiązkowo dołączyć dokumentację potwierdzającą dokonane działania ( np. listy uczestników, potwierdzenia odbioru nagród, artykuły prasowe, materiały promocyjne, zdjęcia). Dokumentacja może być złożona na nośniku elektronicznym.

7. Podmiot jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie kserokopii umów, faktur, rachunków i innych dokumentów koniecznych do zatwierdzenia sprawozdania

8. W przypadku gdy sprawozdanie zawiera błędy uchybienia podmiot zostaje powiadomiony pisemnie celem złożenia korekty sprawozdania lub uzupełnienia dokumentacji.

9. Powiat Sanocki może dokonać kontroli i oceny realizacji każdego zadania objętego dofinansowaniem.

10.Kontrola obejmuje prawidłowość wykonania zadania oraz wydatkowania środków z dotacji otrzymanych na realizację zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie, jak i po zakończeniu zadania.

IX. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1 i 2,
i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W 2020r. przeznaczono na dotacje dla w/w podmiotów kwotę 13000,00 zł.

-ochrony i promocji zdrowia - 3 000,00 zł,

- ratownictwa i ochrony ludności – 10000,00 zł,

Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1 i 2 i związanych z nimi kosztach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W roku 2021 do czasu ogłoszenia otwartego konkursu ofert nie zrealizowano żadnych zadań z w/w zakresu, przeznaczono na dotacje dla w/w podmiotów kwotę 13 000,00 zł.

Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziałach Starostwa Powiatowego w Sanoku:

1. Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej -tel.13 46 52 921; zdrowie@powiat-sanok.pl

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego -tel. 13 46 57 627; obrona@powiat-sanok.pl

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988