Procedury i wnioski

Wykaz materiałów udostępnianych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie map ewidencyjnych i zasadniczych z uwzględnieniem skali i sposobu ich prowadzenia

Procedura:

Zarządzenie nr 5/2021 Starosty Sanockiego z dnia 12.01.2021r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na cele realizacji infrastruktury technicznej.

Procedura:

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. stanu posiadania gospodarstwa rolnego

Procedura:

Zgłoszenie robót geodezyjnych

Procedura:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dot. osób fizycznych)

Procedura:

Zarządzenie nr 12/2020 Starosty Sanockiego z 23 stycznia 2020r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszów na dzierżawę na cele rolne nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Procedura:

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu - obowiązujący od 31.07.2020r.

Procedura:

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Procedura:

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego

Procedura:

Wniosek o założenie konta webewid

Procedura:

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

Procedura:

Zawiadomienie o wykonaniu pracy geodezyjnej

Procedura:

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac. Obowiązujące od 31.07.2020r.

Procedura:

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentacji

Procedura:

Protokół weryfikacji zbiorów danych

Procedura:

Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z EGiB

Procedura:

Wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Procedura:

Zgłoszenie prac geodezyjnych - obowiązujące od 31.07.2020r.

Procedura:

Zgłoszenie uzupełniające dla prac geodezyjnych zgłoszonych od 31.07.2020r.

Procedura:
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988