Procedury i wnioski

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Procedura:

Wniosek o pozwolenie na budowę

Procedura:

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Procedura:

Wniosek o rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Procedura:

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie dodatków mieszkaniowych

Procedura:

Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Procedura:

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Procedura:

Zgłoszenie budowy, wykonania robót budowlanych

Procedura:

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Procedura:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Procedura:

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Procedura:

Przeniesienie zgłoszenia budowy, wykonywania robót budowlanych

Procedura:
Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku za 2020 rok
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988