Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km od 11+330 do 11+600"

W dniu 17 grudnia 2020r. Powiat Sanocki otrzymał dotację z budżetu państwa na zadanie pn.: „Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Dębna w km od 11+330 do 11+600 (gmina Sanok, pow. sanocki, woj. podkarpackie)” w wysokości 75 368 zł. Całkowita wartość zadania wynosi brutto 94 210 zł.
Celem projektu jest wykonanie projektu budowlanego stabilizacji osuwiska w celu zabezpieczenia odcinka drogi powiatowej o długości ok 319 mb., zadanie związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.