29 listopada 2011, 14:55

Protokół z przeprowadzenia konsultacji

Z przeprowadzonych publicznych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego:

- w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
Konsultacje przeprowadzono w dniach od 21 listopada 2011r. do 28 listopada 2011r.
W wyżej wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do projektu uchwały.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988