29 grudnia 2020, 15:18

Podsumowanie dwóch lat pracy Zarządu na rzecz powiatu sanockiego

W grudniu minęły 2 lata, od kiedy na Starostę Sanockiego został wybrany Stanisław Chęć. Ostatni rok nie należał do łatwych, jednakmimo pandemii koronawirusa, udało się zrealizować wiele ważnych dla mieszkańców powiatu sanockiego inwestycji.

Inwestycje drogowe:

Droga w Raczkowej

W grudniu br. Powiat Sanocki, dzięki 80% wsparciu finansowemu przyznanemu w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, zrealizował dwa zadania w miejscowości Raczkowa, w gminie Sanok. Pierwsze zadanie dotyczyło remontu drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa – Mrzygłód, zaś drugie - remontu drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna - Raczkowa – Jurowce. W ramach obydwóch zadań wykonano podbudowę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz nawierzchnię ścieralną asfaltową oraz zrobiono pobocza. Łączny koszt prac wyniósł 326 841,75 zł.

Remont drogi w Wujskiem

W grudniu zakończyły się prace przy zniszczonej nawałnicami drodze w Wujskiem, w gminie Sanok. Udało się przebudować uszkodzony przepust oraz umocnić korpus drogi. Koszt inwestycji to 220 tys. zł. Powiat Sanocki otrzymał na ten cel wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Podkarpackiego. Ponadto, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, przekazała Powiatowi Sanockiemu dotację w wysokości 1 047 000 zł na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Dzięki temu wyremontowana została nawierzchnia drogi o długości 3,6 km. Wkład własny Powiatu Sanockiego wyniósł 261 tys. zł.

Droga Czerteż-Strachocina

Trwają prace na odcinku drogi Czerteż-Strachocina. Wartość inwestycji wynosi 5 674 020,81 zł, z czego wysokość dofinansowania to 4 020 030,00 zł. W ramach zadania zaplanowano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie rowów, budowę zatoki autobusowej, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, poszerzenie jezdni, wykonanie chodnika z kostki betonowej, w tym zjazdów w jego ciągu, oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem, wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej, wykonanie poboczy. Termin ukończenia inwestycji to 30 września 2021 r.

Remont dróg w Pielni i Pastwiskach

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku wyremontował drogę powiatową nr 2206 R na odcinku Długie - Pielnia w miejscowości Pielnia na długości 400 m. Zakres wykonanych prac obejmował roboty przygotowawcze, oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem, wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz wykonanie poboczy. Koszt inwestycji wyniósł 121 414,84 zł.

Druga inwestycja to droga nr 2113 R na odcinku Pastwiska – Puławy w miejscowości Pastwiska na długości 102 m. Koszt zadania to 59 875,79 zł.

Droga i chodniki w Besku

W Besku wybudowano chodnik o długości 368 mb oraz przebudowano drogę do Wzdowa na odcinku 650 mb. Łączna wartość zadania to 649 356,43 zł, w tym 454 549,00 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Do inwestycji 15 000 zł dołożyła Gmina Besko.

Przebudowa ulicy 800-lecia

W lipcu rozpoczął się remont ulicy 800-lecia w Sanoku, który obejmował budowę i przebudowę obustronną chodnika na całej długości ulicy 800-lecia. Łączna wartość zadania to 1 105 970,59 zł, w tym 757 140,00 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowa droga i chodniki w Markowcach oraz Pobiednie

9 lipca oddano do użytku wyremontowaną przez Powiat Sanocki w ramach rządowego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych drogę Sanok-Bukowsko na odcinku Markowce-Pobiedno. Przebudowa obejmowała położenie nowej nawierzchni na odcinku 1,7 km oraz wybudowanie 595 m chodnika. Ponadto wykonano kanalizację deszczową, pobocza, przebudowano zjazdy w ciągu chodników, odmulono i umocniono rowy, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wartość kontraktu wyniosła 3 269 342,88 zł, z czego dofinansowanie rządowe stanowiło 2 601 009 zł.

Droga w Tarnawie Górnej

Powiat Sanocki wyremontował 2,5-kilometrowy odcinek jezdni wraz z 623-metrowym chodnikiem w Tarnawie Górnej. W ramach przebudowanej drogi powiatowej Tarnawa – Kalnica odnowiono kanalizację deszczową, pobocza, odmulono rowy, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz bariery energochłonne. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 2 709 295,54 zł, a dofinansowanie rządowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 637 577 zł.

Drogi powiatowe w Lisznej i Załużu

Powstała dokumentacja projektowa na remont ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadzącej do Lisznej oraz w miejscowości Załuż.

Drogi zyskają nową i szerszą nawierzchnię wraz z poboczami, przepustami oraz odcinkiem chodnika w Załużu. Dodatkowo droga Sanok-Liszna, będzie zabezpieczona koszami siatkowo-kamiennymi od strony potoku.

Mosty:

Most w Tyrawie Solnej

20 listopada oddano do użytku nowy most w Tyrawie Solnej. Most ma nośność 50 ton, 71,80 m długości, jezdnię o szerokości 7 m oraz chodniki o szerokości 2x1,50 m. Całkowita szerokość mostu to 12,12 m. Wartość zadania pn. "Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska w km 1 + 616" wyniosła ponad 6 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 4,8 mln złotych. Inwestycję wsparło również Nadleśnictwo Brzozów, przekazując 300 tys. złotych dotacji.

Most w Tarnawie Górnej

7 lutego otwarto most w Tarnawie Górnej. Wartość robót budowlanych wyniosła 3 878 775,18 złotych. Na wykonanie zadania Powiat Sanocki otrzymał promesę opiewającą na kwotę 3 360 000,00 zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przekazaną przez Wojewodę Podkarpackiego.

Działania z zakresu oświaty:

W powiecie funkcjonuje 6 szkół i 4 placówki oświatowe, dla których Powiat Sanocki jest organem prowadzącym. W ciągu dwóch lat wzrosła liczba uczniów uczęszczających do sanockich szkół. W roku szkolnym 2019/2020 na dzień 30 września 2019 roku do szkół średnich uczęszczało 3 970 uczniów, natomiast rok wcześniej w analogicznym okresie czasu, było ich 3 175.

W ostatnim roku dwie szkoły otworzyły nowe kierunki kształcenia. Pierwszy to technik programista w ZS Nr 3, który będzie w ofercie naboru 2020/2021. Drugi kierunek to technik spawalnictwa w ZS Nr 2 w Sanoku.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2018/2019 otrzymało 54 uczniów, a w roku bieżącym aż 108 osób.

W 2020 r. Powiat Sanocki pozyskał grant w maksymalnej wysokości w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Za otrzymane100 tys. zł Powiat Sanocki zakupił 35 szt. nowych laptopów wraz z oprogramowaniem oraz mobilnym Internetem, które umożliwiają prowadzenie nauki zdalnej nauczycielom i uczniom.

e-Usługi Powiatu Sanockiego:

Starostwo Powiatowe w Sanoku uruchomiło w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu. Oprócz działających już: Portalu mapowego (umożliwiającego przeglądanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej) i Portalu Geodety (usługi przeznaczonej dla wykonawców prac geodezyjnych), uruchomiony został Portal Interesanta.

Służba zdrowia:

Powiat Sanocki aktywnie wspiera funkcjonowanie SPZOZ w Sanoku oraz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. W sanockim szpitalu powstała poradnia neurologiczna dla dzieci, która udziela bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Inwestycje w 2019 roku:

Także w 2019 roku Powiat Sanocki aktywnie pozyskiwał środki zewnętrzne na realizację zadań własnych, podejmując szereg działań o charakterze inwestycyjnym oraz z zakresu geodezji i oświaty na łączną kwotę ok. 27,3 mln zł.

Przebudowano m.in. ulicę Traugutta w Sanoku (2 373 107,64 zł), odcinek drogi powiatowej w miejscowości Rozpucie (292 974,60 zł), drogę w Nowym Łupkowie (1 076 324,06 zł), odcinek drogi Wzdów-Besko (943 520,21 zł), trzy odcinki drogi Krzemienna-Raczkowa-Jurowce (950 701,90 zł), wykonano przejście dla pieszych w Trepczy, wyposażając go w aktywne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo (35 855,48 zł). Wykonano też zabezpieczenie z koszy siatkowo-kamiennych korpusu drogi powiatowej w Prusieku (26 935,40 zł).

W wyniku przeprowadzonych przetargów dla sześciu zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wypracowano oszczędności w wysokości 2 666 855,32 zł w stosunku do zakładanych kosztów.

W celu zagospodarowania budynku po byłym Zespole Szkół nr 5 w Sanoku przy ulicy Jagiellońskiej 22 i przyległego do niego terenu, zlecono opracowanie dokumentacji na przebudowę obiektu (39 000 zł). Niezbędna było opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku A Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji znajdującego się przy ulicy Stróżowskiej 16.

Blisko 150 tys. zł pochłonęło opracowanie trzech dokumentacji geologiczno-inżynierskich z zakresu stabilizacji osuwisk w Tarnawie Górnej i Dębnej wraz z odbudową przyległych do nich dróg oraz dokumentacji na zabezpieczenie drogi powiatowej w Dębnej i Mrzygłodzie.

Inne ważne działania to remont elewacji zewnętrznych budynku po dawnej synagodze w Sanoku przy ul. Zamkowej (59 163,32 zł)) oraz remont dachu na budynku „A” Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji przy ul. Stróżowskiej (331 698,33 zł). W budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku został pomalowany dach, wykonano rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie (30 381,00 zł) oraz zamontowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (9 840,00 zł). Niezbędnym zadaniem zrealizowanym przez Powiat Sanocki było także utwardzenie terenu na dwóch działkach przy budynku poradni specjalistycznej mieszczącej się przy ul. Lipińskiego w Sanoku (55 982,47 zł).

Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku:

Blisko pół miliona złotych pochłonęły w 2019 roku remonty dróg i obiektów mostowych wykonane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. Do najważniejszych zadań z pewnością należy remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Prusiek-Niebieszczany-Wysoczany w miejscowości Niebieszczany oraz ulicy Stróżowskiej w Sanoku, remont drewnianego mostu oraz przepustu w ciągu drogi powiatowej Rzepedź-Kalnica-Mchawa w miejscowości Turzańsk, jak również uzupełnienie poboczy w ciągu dróg powiatowych w Srogowie Dolnym, Trepczy i Sanoczku.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku wykonał także remont cząstkowy dróg powiatowych przy zastosowaniu remontera emulsją i grysami oraz wbudował 450 ton masy mineralno- asfaltowej.

Działania z zakresu geodezji:

Ponad 3,5 mln złotych kosztowały zadania z zakresu robót geodezyjnych. W 2019 roku Powiat Sanocki przeprowadził inwentaryzację oraz wykonał projekt szczegółowej osnowy geodezyjnej dla Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Sanok w przeważającej części w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w Czerteżu, Jurowcach, Lalinie i Sanoczku, Dobrej, Wujskiem oraz w Załużu. Modernizację ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono również w gminie Komańcza w miejscowościach: Balnica, Maniów, Mików, Osławica, Szczerbanówka, Turzańsk, Wisłok Wielki i Zubeńsko oraz w gminie Tyrawa Wołoska w miejscowościach: Hołuczków, Kreców, Lachawa, Rakowa, Rozpucie, Siemuszowa i Wola Krecowska. Ponadto tworzone są i aktualizowane bazy danych obiektów topograficznych oraz powiatowa baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego:

W dążeniu do minimalizacji zjawiska tzw. wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców małych miejscowości, w roku 2019 Starostwo Powiatowe w Sanoku, podjęło działania zmierzające do uruchomienia autobusowych linii komunikacyjnych łączących miejscowości Pastwiska i Odrzechowa (gm. Zarszyn) oraz miejscowość Liszna z miastem Sanokiem. W wyniku tych działań uruchomiono dwie linie o charakterze użyteczności publicznej obsługiwane przez firmę transportową TRAVEL PL Sp. z o.o. w Sanoku.

W okresie wakacyjnym 2020 roku udało się też zorganizować połączenia kolejowe na trasie Sanok-Łupków-Sanok oraz autobusowe z Łupkowa do Cisnej, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród turystów i mieszkańców powiatu sanockiego. W projekt zaangażował się nie tylko Powiat Sanocki, ale także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Gmina Komańcza, Gmina Zagórz i Gmina Cisna. W grudniu br. złożono wniosek o wprowadzenie do budżetu województwa podkarpackiego zadania pn. „Wznowienie połączeń codziennych kolejowych na linii Sanok - Nowy Łupków”. Jeśli uda się otrzymać wsparcie, pociągi będą kursować od lipca aż do grudnia.

Stan finansów Powiatu Sanockiego:

W stosunku do 2018 roku dochody Powiatu Sanockiego wzrosły z 91 668,00 zł do 103 950,00 zł. Zmniejszyło się zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w 2018 roku zadłużenie wynosiło na koniec roku 29 612,00 zł, a w 2019 r. - 26 222,00 zł. Zmniejszyła się też obsługa długu za rok kalendarzowy, w 2019 roku wynosiła 815 tys. zł. Wzrosła liczba pozyskanych dotacji. W 2019 roku Powiat Sanocki otrzymał środki w wysokości 26 634,00 zł. Zwiększyły się też dochody majątkowe Powiatu Sanockiego (10 806,00 zł).

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988