25 marca 2021, 14:43

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 29 marca 2021 r. odbędzie się

XXXII sesja nadzwyczajna RADY POWIATU SANOCKIEGO

w zdalnym trybie obradowania w formie korespondencyjnej

z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwa „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim (VII)”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” – projekt pozakonkursowy, współfinansowanym ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Sanockim, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (kwota 8.000.000 zł).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (kwota 4.077 zł).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 5.332 zł).
 9. Podjęcie uchwały o w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (kwota 49.003 zł).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (kwota 370.702 zł).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (kwota 500.000 zł).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021rok (kwota 4.560.707 zł).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Projekty uchwał stanowią załącznik do ogłoszenia o zwołaniu sesji Rady Powiatu Sanockiego.

W sprawach objętych porządkiem obrad Radni mają możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag i wyrażania opinii w formie korespondencyjnej za pomocą poczty elektronicznej na adres biurorady@powiat-sanok.pl do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 9.30.

Głosowanie nad projektami uchwał zamieszczonych w porządku obrad sesji odbędzie się w formie korespondencyjnej, za pomocą karty do głosowania, w dniu 29 marca 2021 r. do godz. 10.00.

Wiceprzewodniczący Rady

Roman Konieczny

Przebieg sesji i wyniki głosowania zostaną udostępnione poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Będą również dostępne do wglądu w Biurze Rady Powiatu Sanockiego w godzinach pracy urzędu.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988