21 grudnia 2020, 8:37

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 1630

w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbędzie się

XXVIII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/568/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sanockiego”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2021 na terenie Powiatu Sanockiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/211/2020 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2021 roku .

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim na lata 2021-2023.”

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2024” ”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, na lata 2021 – 2024”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Sanockiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Historycznym w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2020 (zwrot dochodów).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 39.350zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 661.000zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 10.000zł) .

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 489.996zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 4.211zł).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 4.882zł).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 4.000 zł).

23. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2020-2039.

24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988