28 lutego 2011, 12:48

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU W SANOKU

zawiadamia

że w dniu 08 marca 2011r. o godz. 900

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

VI Sesja

RADY POWIATU w SANOKU

z następującym porządkiem obrad


1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Sanoku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty w wysokości 69.416 zł na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-administracji Publicznej.”

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia kwoty 1.543.000 zł (promesa) na zadanie pn. „Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra na odcinku od km 7+771,58 do km 7+893,61 w m. Międzybrodzie” realizowanego w ramach zadania finansowanego pn. „ Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra w m. Międzybrodzie.”

10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty 50.000 zł na dokumentację techniczną dla zadania pn. „ Przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2241R ul. Rymanowska, 2233R ul. Kościuszki, 2252R ul. Jagiellońska w Sanoku.”

11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty 292.004 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz kwotę 82.996 zł na zadania służące ochronie środowiska.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 67.190 zł na zadanie „Rozbiórka budynku warsztatów i przełożenie instalacji wodnej w ZS Nr 2 w Sanoku.”

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia środków finansowych w wysokości 1.026.000 zł na zadanie „Moje Boisko –Orlik 2012 przy I LO w Sanoku”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kwoty 18.450 zł na opracowanie audytów energetycznych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW oraz Bursy Szkolnej w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia 100.000 zł na opracowanie projektów budowlanych dla ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS Nr 5, RCRE, SOSW, oraz Bursy Szkolnej w Sanoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu odprowadzonych dochodów przez szkoły i placówki oświatowe.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2011 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części lokalu biurowego, znajdującego się w budynku biurowo – usługowym w Sanoku przy ul. Kościuszki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

20. Złożenie informacji Radzie Powiatu w Sanoku o zamiarze nabycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

22.Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia.

24. Zamknięcie obrad sesji.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988