24 października 2011, 14:40

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU W SANOKU

zawiadamia

że w dniu 28 października 2011r. o godz. 900

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XV Sesja

RADY POWIATU w SANOKU

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 6.628 zł).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do używania herbu Powiatu Sanockiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja wzgórza Zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Spójność wewnątrzregionalna działanie 7.1. Rewitalizacja Miast” .

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 65.430 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 33.100 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 31.109 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ w Sanoku oraz oddawanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „ Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2046R Krzemienna – Raczkowa - Jurowce oraz nr 2229R Prusiek –Wysoczany oraz nr 2216R ul. II Armii Wojska Polskiego.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wnioski i oświadczenia.

17. Zamknięcie obrad sesji.Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Sanoku

Wojciech Pajestka
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988