24 maja 2021, 10:41

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 16:00

w I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbędzie się

XXXIV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie o możliwości poszerzenia działalności RCKiK Terenowego Oddziału Sanok.

5. Przyjęcie protokołu XXX, XXXI, XXXII, XXXIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

6. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

7. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2020 rok.

9. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim za 2020 rok.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sanockim na lata 2021-2030”.

12. Sprawozdanie Starosty Sanockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sanockiego za rok 2020.

13. Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku programu współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego uchwałą Nr XIV/158/2019 rady Powiatu Sanockiego z dnia 31 października 2019r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie braku odpowiedzi od Zarządu Powiatu Sanockiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie skargi Sebastiana Niżnika Radnego Powiatu Sanockiego, o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na XXXII sesji Rady Powiatu sanockiego w dniu 29 marca 2021 r. oraz XXXIII sesji Rady Powiatu Sanockiego w dniu 7 kwietnia 2021 r. wraz z aktami i odpowiedzią na skargę.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 30.301 zł).

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 50.284 zł).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 101.522 zł).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 1.980 zł).

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 18.500 zł).

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 2.700.000 zł)

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 6.441 zł).

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 143.241 zł).

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 15.000 zł).

28. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia.”

30. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę XXXII/327/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie; wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” – projekt pozakonkursowy.

31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywnie na rynku pracy” w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20, współfinansowanym ze środków EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

32.Interpelacje i zapytania radnych.

33. Wnioski i oświadczenia.

34. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch