28 czerwca 2011, 13:28

Konkurs ofert

Starosta Sanocki

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w Powiecie Sanockim w 2011 roku.I. Rodzaj zadania:Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu w różnych dyscyplinach sportowych popularnych
w powiecie.II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2011:1. Na realizację zadania w roku 2011 planuje się przeznaczyć kwotę łączną
w wysokości 13 000,- złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset zł) na dotacje celowe
z budżetu na wspieranie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
oraz pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych.2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie:Promocji sportu

· Organizacji turniejów halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z co najmniej 4 gmin wchodzących w skład powiatu sanockiego 4 000 zł.,

· Organizacji sportowego obozu szkoleniowego z udziałem młodzieży ze szkół średnich powiatu sanockiego w dowolnej dyscyplinie sportowej objętej kalendarzem rozgrywek Wojewódzkiego Związku Szkolnych Klubów Sportowych 5 000 zł.,

· Organizacji turniejów w siatkówce dla dzieci i młodzieży z co najmniej 4 gmin wchodzących w skład powiatu sanockiego 2 000 zł.,

· Organizacji turnieju w unihokeja dla dzieci i młodzieży z co najmniej 4 gmin wchodzących w skład powiatu sanockiego 2 000 zł.,4. Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:a. wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą w zakresie sportu,

b. organizowanie zawodów sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, ( wraz z zakupem niezbędnych materiałów do ich organizacji )

c. organizowanie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez sportowych promujących powiat.

III. Zasady przyznawania dotacji1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr IX79/2011 RADY POWIATU w SANOKU z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Powiatu sanockiego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu .

2. Złożona oferta musi spełniać wymagania ustawy o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

4. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sanockim, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.IV. Termin realizacji zadaniaOd 1 stycznia 2011 roku do 15 grudnia 2011 roku.V. Termin składania ofert1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sanoku ul. Rynek 1 (pokój nr 1) lub przesłać pocztą na adres : Starostwo Powiatowe w Sanoku ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok w terminie do 11 lipca 2011 r., do godz. 1530.

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

- nazwę oferenta i jego dokładny adres,

- rodzaj zadania.

4. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia ), - nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Sanoku

- aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu
oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

5. Ofertę należy sporządzić wg. następujących zasad:

- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania,
jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy”,

- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Formularz oferty i Wzór wniosku dostępny jest w Starostwie Powiatowym w Sanoku w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - pokój 45.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.1. Oferty będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Sanockiego.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie, do: 18 lipca 2011 roku.

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:

a) zbieżność projektu z ustalonymi zadaniami Powiatu,

b) wartość merytoryczna projektu,

c) możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę,

d) środki własne i pozyskane z innych źródeł przez wnioskodawcę,

e) dotychczasowa współpraca z Powiatem,

f) staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych umów z Powiatem,

g) wiarygodność organizacji.

4. Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Sanockiego.

5. Od decyzji Zarządu co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane
do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Powiatu sanockiego.

7. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.Starosta Sanocki

Sebastian Niżnik