26 stycznia 2021, 11:12

Koncepcja rozbudowy hali sportowej przy II LO w Sanoku

Powiat Sanocki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożył wniosek o wsparcie finansowe na rozbudowę obiektu szkoły II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku o halę sportową.

W ramach planowanej inwestycji (I etap) zostanie wykonana hala sportowa o wymiarach 36 x 18 m z łącznikiem jako rozbudowa istniejącego obiektu II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w całość funkcjonalno-przestrzenną, sportowo-edukacyjną z docelowym zagospodarowaniem przestrzeni wokół szkoły. Rozbudowa będzie miała formę prostą, zbliżoną gabarytami i skalą do części istniejącej, pod względem architektonicznym niekolidującym z estetyką otoczenia. Obiekt hali zaprojektowano jako żelbetowy z dachem wspartym na konstrukcji w postaci stalowej kratownicy, z wykorzystywaniem współczesnych środków wyrazu architektonicznego - fasad szklanych i elementów z aluminium. W ramach tego etapu zaplanowano: sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, roboty rozbiórkowe nieczynnej kotłowni i obecnej salki gimnastycznej, prace ziemne, przebudowę sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w bezpośrednim otoczeniu szkoły, niwelacje i zabezpieczenie skarp, wykonanie odwodnienia oraz fundamentów nowej hali.