13 kwietnia 2021, 10:05

Kolejne wsparcie z PFRON-u dla osób niepełnosprawnych

Powiat Sanocki w 2021 roku otrzymał kolejne środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze przeznaczone dla naszego samorządu to 3 053 146,00 zł i są one wyższe w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 427 570,00 zł.

Zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określiła zadania, na które przeznaczy środki przekazane Powiatowi przez Prezesa Zarządu PFRON.

Rehabilitacja zawodowa

Na rehabilitację zawodową zabezpieczono 88 tys. zł, z czego 40 tys. zł pokryje zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy. Kolejne 40 tys. zł trafi do osób podejmujących działalność gospodarczą lub rolniczą. Pozostałą kwotę, tj. 8 tys. zł przeznaczono na organizację szkoleń dla osób niepełnosprawnych.

Pieniądze dla Powiatu Sanockiego będą w głównej mierze przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (1 952 640,00 zł). Otrzymane wsparcie umożliwi także utworzenie kolejnych pięciu miejsc w jednym z warsztatów.

Rehabilitacja społeczna

Największą pulę środków finansowych z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze (587 024,00 zł). Wsparcie umożliwi również dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunów, jeżeli jest to wskazane we wniosku o skierowanie na turnus. Na realizację zadania przeznaczono 150 tys. zł.

– Ponadto przy podziale środków PFRON uwzględniono dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. W tym zakresie potrzeby mieszkańców naszego powiatu zostały oszacowane na kwotę 250 500,00 zł – mówi Grzegorz Kozak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.

Kwota 25 tys. zł ułatwi realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Podział środków PFRON został uzgodniony z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988