Informacje ogólne o projekcie

Nazwa projektu: „Uczę się żyć bezpiecznie”

Numer i nazwa obszaru działania:

4.1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania

4.4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Całkowity koszt kwalifikowalny:145 910 PLN

Wartość dofinansowania: 100 000 PLN (69%)

Wkład własny : 45 910 PLN (31%)

Program Operacyjny: Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Okres realizacji: kwiecień 2014 r. - listopad 2014 r.

Jednostka realizująca projekt: Powiat Sanocki

Opis problemu: Przedmiotowy projekt posiada charakter wieloaspektowy, zakres planowanych zadań w projekcie wpisuje się w szczególności w dwa obszary: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Projekt adresowany jest do społeczności lokalnej powiatu sanockiego z uwzględnieniem szczególnych działań na rzecz dzieci i młodzieży

Grupy docelowe :

– bezpośrednie

- dzieci przedszkolne - 120

- dzieci szkół podstawowych - 260

- młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych -875

- rodzice, opiekunowie i zainteresowani ofertą pomocy psychologicznej - 20

- pracownicy Starostwa Powiatowego w Sanoku - 30

- strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, których jednostki działają w ramach KSRG -20

- osoby działające w obszarze usług publicznych – 60,

– pośrednio

- kadra pedagogiczna przedszkoli,

- kadra pedagogiczna szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- kadra akademicka,

- pracownicy jednostek oświatowych i instytucji kultury,

- przedstawiciele władz samorządowych,

- prokuratorzy,

- funkcjonariusze Policji,

- strażnicy miejscy,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- strażacy Państwowej Straży Pożarnej,

- strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych,

- ratownicy medyczni,

- jednostki szkoleniowe z zakresu pomocy przedlekarskiej,

- rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie,

- społeczność lokalna powiatu sanockiego,

- turyści

Zakładane, cele, produkty i rezultaty projektu

Przedmiotowy projekt jest zgodny z Celami programu „Razem Bezpieczniej” i wspiera działania na rzecz:

- wzrostu realnego bezpieczeństwa w Polsce,

- wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.

- zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom

Cel główny projektu: Zwiększenie realnego poziomu wiedzy społeczeństwa powiatu sanockiego w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Cel główny planuje się osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- objecie profilaktyką racjonalnych zachowań dzieci w zakresie bezpieczeństwa dnia codziennego,

- zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży szkolnej z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sanockiego w zakresie karalnych zachowań agresywnych i środkowe karnych,

- objęcie dzieci profilaktyką niebezpiecznych zachowań nad wodą,

- podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnej w zakresie kontaktów ze służbami i podmiotami ratownictwa,

- zwiększenie stopnia integracji służb i podmiotów ratownictwa, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,

- nabycie umiejętności i poszerzenie wiedzy osób działających w przestrzeni usług publicznych (w tym pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku, strażaków OSP) z zakresu pomocy przedlekarskiej,

- podniesienie potencjału technicznego służb i podmiotów ratownictwa działających na terenie powiatu sanockiego,

- poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży,

- upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz eliminacji zachowań antyspołecznych,

- kształtowanie postaw prospołecznych i przeciwdziałanie obojętności.

Przyjęte przez nas do realizacji zadania w ramach programu „Razem bezpieczniej” wynikają z potrzeb naszego środowiska i są zgodne z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” oraz jednym z jego priorytetów - Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.

Przedmiotowy projekt odpowiada w całości na potrzeby beneficjentów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do zasadniczych zadań państwa. Z tego też powodu bezpieczeństwo publiczne znajduje się obecnie na samej górze listy priorytetów polityki całej Polski,

a także powiatu sanockiego. Wspólne działania antykryzysowe w terenie oraz zarządzanie podczas sytuacji nadzwyczajnych jest priorytetem dla administracji rządowej, jak również samorządowej, służb, inspekcji i straży oraz organizacji pozarządowych, które muszą współdziałać, aby osiągnąć pożądany rezultat. Chociaż wyniki badań społecznych prowadzonych od ponad 10 lat dowodzą, że poczucie bezpieczeństwa Polaków jest wysokie, podobnie jak wskaźniki ocen pracy Policji, to na terenie powiatu sanockiego nadal w tej sferze obserwuje się niestabilność, jak również:

- utrzymujące się zagrożenie przestępczością pospolitą, wciąż wysoki poziom zjawisk chuligańskich i patologicznych,

- wzrastające zagrożenie przestępstwami popełnianymi przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy narkotyków,

- anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne, dające „nieme przyzwolenie” na popełnianie przestępstw i wykroczeń,

- brak adekwatnej i sprawnej reakcji na zawiadomienie o przestępstwach, a w szczególności na zawiadomienia o wykroczeniach – naruszeniach ładu publicznego, zachowaniach i czynach patologicznych

- niski stopień koordynacji działań oraz relatywnie mała skuteczność koincydencyjna podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (Policja, Straż Miejska, podmioty ratownictwa) oraz niski stopień ich współpracy z lokalnymi społecznościami i organizacjami,

- zbyt częsty brak społecznej reakcji lub reakcja nieskuteczna, szczególnie na tzw. drobne przestępstwa i wykroczenia,

- wciąż zbyt niski poziom zaufania społeczeństwa do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zbyt mała gotowość do uczestniczenia w przedsięwzięciach partnerskich.

Podjęte działania:

Działanie 1.

Edukacyjne – zajęcia ”Bezpieczeństwo dnia codziennego”- przedszkola

Działanie 2.

Edukacyjne – zajęcia ”Bezpieczeństwo dnia codziennego”- szkoły podstawowe

Działanie 3.

Edukacyjne – zajęcia „Odpowiedzialność karna nieletnich” gimnazja

Działanie 4.

Edukacyjne – zajęcia „Dorosłość w świetle prawa” szkoły ponadgimnazjalne

Działanie 5.

Edukacyjno-profilaktyczne – zajęcia w terenie „Kary i środki karne w polskim systemie prawnym” szkoły ponadgimnazjalne

Działanie 6.

Inwestycje i wyposażenie – urządzenia do szybkiego pomiaru stanu trzeźwości

Działanie 7.

Edukacyjne – zajęcia „Odpowiedzialność nad wodą” - dzieci szkół podstawowych

Działanie 8.

Promocja – ulotki

Działanie 9.

Promocja – plakaty

Działanie 10.

Promocja – prezentacje i ogłoszenia

Działanie 11.

Edukacyjno-profilaktyczne – prezentacja „Żyj bezpieczniej” – lokalna społeczność

Działanie 12.

Prewencja – spotkania konsultacyjno-operacyjne - służby i podmioty ratownictwa

Działanie 13.

Szkolenie – kurs BLS – osoby działające w przestrzeni usług publicznych

Działanie 14.

Szkolenie – kurs BLS z AED – pracownicy SP w Sanoku

Działanie 15.

Inwestycje i wyposażenie – urządzenia i pomoce medyczne

Działanie 16.

Szkolenie – kurs KPP – strażacy z OSP

Działanie 17.

Edukacyjno-promocyjne – happening – lokalna społeczność

Działanie 18.

Edukacyjne – konkurs plastyczny „STOP agresji” dzieci i młodzież

Działanie 19.

Pomoc specjalistyczna – dyżury zespołu specjalistów z PPP – potrzebujący porady

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988