11.Zajęcia w Zespole Szkół nr 2 dotyczące języka angielskiego zawodowego dla zawodu technik pojazdów samochodowych oraz matematyki technicznej w zastosowanych mechanicznych

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1. Efekty kształcenia

a) umiejętność posługiwania się zasobem środków językowych z użyciem specjalistycznego słownictwa z branży samochodowej zarówno w zrozumieniu wypowiedzi, jak również umiejętność zabrania głosu w dyskusji ma temat wysłuchanego tekstu.

b) umiejętność odczytania informacji sporządzonych w języku angielskim, zamieszczonych w fachowej literaturze

c) umiejętność wyszukiwania w różnych źródłach informacji dotyczących branży samochodowej (również w obcojęzycznych portalach internetowych)

2. Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności stanowiące uszczegółowione efekty kształcenia:

Uczeń potrafi:

· posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych,

· sporządzić notatkę na temat wysłuchanego tekstu dotyczącego branży samochodowej,

· streścić krótkie teksty pisemne dotyczące typowych czynności zawodowych,

· przeczytać i przetłumaczyć korespondencje otrzymaną za pomocą poczty elektronicznej,

· określić podstawowe zadania zawodowe dotyczące klienta w języku angielskim,

· porozumieć się z zespołem współpracowników w języku angielskim zawodowym,

· wyszukać w różnych źródłach informacje dotyczące branży samochodowej,

· skorzystać z anglojęzycznych portali internetowych przy wyszukiwaniu podstawowych pojęć i określeń stosowanych w motoryzacji.

3. Treści kształcenia

MATEMATYKA TECHNICZNA W ZASTOSOWANIACH MECHANICZNYCH – DLA TECHNIKÓW MECHANIKÓW
"Program zajęć powstał w celu usystematyzowania i uporządkowania treści programowych z matematyki wykorzystywanych na lekcjach przedmiotów zawodowych. Pomoże to uczniom w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, a nauczycielom w umiejętnym kierowaniu tym procesem.

Na realizację wszystkich tematów przeznaczono łącznie 20 godzin . Podczas zajęć następować tu będzie ewaluacja – dostosowanie wymiaru godzin do aktualnej sytuacji i zapotrzebowania.

Cele edukacyjne kształcenia i wychowania są w programie kursu, ukierunkowane są na kształtowanie kreatywnych postaw i asertywnych zachowań, związanych z wykształceniem umiejętności matematycznych stosowanych w praktycznej działalności, a między innymi w poznawaniu i rozumieniu problematyki rozwoju kraju i świata. Pierwszym warunkiem osiągnięcia celów kształcenia na zajęciach jest takie oddziaływanie szkoły i nauczyciela, które umożliwi młodemu człowiekowi zminimalizować uczucie stresu. Drugi warunek to przyjazny stosunek i pomoc uczniom w przezwyciężeniu trudności w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów i odnoszenie sukcesów."