Informacja ogólna o projekcie

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” (WND-POKL.09.02.00-18-001/12) realizowany jest przez Samorząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiat Sanocki jako organ prowadzący dla szkół realizujących kształcenie zawodowe jest Partnerem projektu.

Wartość projektu dla Powiatu Sanockiego wynosi 3.872.217,69 zł z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15% (503.542,00 zł) stanowi wkład własny niepieniężny Powiatu. Projekt jest realizowany od stycznia 2013 roku do października 2014 roku
i adresowany jest do:

· Uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych – mających możliwość budowania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektu

· Rodziców uczniów i uczennic – którzy często wpływają na wybór dalszej edukacji

· Nauczycieli i organów szkolnictwa – którzy mogą rozpowszechniać możliwości dla uczniów w ramach projektu

· Przedsiębiorców – potencjalnych pracodawców

· Mediów – które budują wizerunek kształcenia zawodowego

· Ogółu społeczeństwa – celem wytworzenia pozytywnej postawy do tematu i projektu

Głównym celem projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych województwa podkarpackiego, dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy.

W Powiecie Sanockim wsparciem objętych jest pięć zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe:

· Zespół Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku

· Zespół Szkół Mechanicznych im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

· Zespół Szkół im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku

· Zespół Szkół i. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

· Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

W ramach projektu przeprowadzone będą:

· Staże i praktyki dla 742 uczniów, które organizowane są w celu zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, w przyszłej pracy zawodowej.

· Kursy i szkolenia dla 1673 uczniów m.in.: kurs z zakresu obsługi programu MONZA, kurs - język angielski w hotelu i restauracji, kurs spawacza, kurs wykonywanie płytek drukowanych układów scalonych, kurs "Programowanie i obsługa maszyn CNC symulator MTS", kurs "Kosztorysowanie napraw samochodów", kurs AutoCAD-a, projektowanie budowlane, kurs ofertowanie robót budowlanych, kurs Bussines English, zajęcia dodatkowe z prowadzenie strategii reklamowej, kursy specjalistyczne związane z profilami mundurowymi, a także wiele innych

· Szkolenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Ponadto w ramach projektu:

· Zostanie utworzonych 5 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

· Zostaną utworzone lub zmodernizowane i doposażone pracownie specjalistyczne

· Zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć w ramach projektu

W dniach 17.09.2013 roku oraz 23.09.2013 roku, Zarządzeniem Starosty Powiatu Sanockiego nr 59 oraz 60 (zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 23.01.2013) powołano zespół do spraw realizacji projektu pn. ” Podkarpacie stawia na zawodowców złożonego w ramach Działania nr 9.2 Priorytetu nr IX PO KL numer umowy partnerskiej: PSA-09.02.00-18-001/12-01 w składzie:

Zespół zarządzający projektem – firma WANiR oraz

1. Członek zespołu zarządzającego asystent szkolny w Zespole Szkół nr 1 - Renata Gromek

2. Członek zespołu zarządzającego asystent szkolny w Zespole Szkół nr 2- Jerzy Patronik

3. Członek zespołu zarządzającego asystent szkolny w Zespole Szkół nr 3 - Jerzy Dobosz

4. Członek zespołu zarządzającego asystent szkolny w Zespole Szkół nr 4 - Witold Strzelecki

5. Członek zespołu zarządzającego asystent szkolny W Zespole Szkół nr 5 –Katarzyna Michalak

6. Kierownik projektu z ramienia Powiatu Sanockiego Wacław Krawczyk – Wicestarosta

Zespół finansowy z ramienia Powiatu Sanockiego:

7. Członek zespołu finansowego Janina Figiel - pracownik Wydziału Finansowego

w Starostwie Powiatowym w Sanoku

8. Członek zespołu finansowego Lidia Białas – pracownik Wydziału Finansowego

w Starostwie Powiatowym w Sanoku

9. Członek zespołu finansowego Renata Ryniak – pracownik Wydziału Finansowego

w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Zespół finansowy z ramienia szkoły:

10. Członek zespołu finansowego Julianna Struś – pracownik w Zespole Szkół nr 1

11. Członek zespołu finansowego Aneta Bańczak – pracownik w Zespole Szkół nr 2

12. Członek zespołu finansowego Anna Zatwarnicka – pracownik w Zespole Szkół nr 3

13. Członek zespołu finansowego Anna Jakubowska – pracownik w Zespole Szkół nr 4

14. Członek zespołu finansowego Aneta Wanielista- Kafra – pracownik w Zespole Szkół nr 5

Zespół do monitorowania postępu realizacji projektu z ramienia Powiatu Sanockiego:

15. Członek zespołu monitorującego Monika Starejki- kierownik w Biurze Pozyskiwania Środków Pomocowych

16. Członek zespołu monitorującego Elżbieta Sośnicka – pracownik w Biurze Pozyskiwania Środków Pomocowych

Zespół do monitorowania postępu realizacji projektu z ramienia szkoły:

17. Członek zespołu monitorującego Maria Pospolitak –Dyrektor w Zespole Szkół nr 1

18. Członek zespołu monitorującego Marian Kuzicki –Dyrektor w Zespole Szkół nr 2

19. Członek zespołu monitorującego Krzysztof Futyma –Dyrektor w Zespole Szkół nr 3

20. Członek zespołu monitorującego Halina Konopka –Dyrektor w Zespole Szkół nr 4

21. Członek zespołu monitorującego Elżbieta Kokoszka –Dyrektor w Zespole Szkół nr 5

Zespół do kontroli PZP z ramienia Powiatu Sanockiego:

22. Bartosz Mrugała – pracownik w Wydziale Inwestycji i Dróg

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988